Regulamin

Regulamin serwisu

 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie i jego załącznikach użyto następujących zwrotów pisanych wielką literą, należy dla potrzeb interpretacji Regulaminu rozumieć je w następujący sposób:

 1. Boyfriend.pl – podmiot będący właścicielem Serwisu Boyfriend.pl – DӀGӀTAL Іndustries sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Generała Józefa Dwernickiego 6/4, 31-530 posługujący się numerem NIP 675-163-32-75, REGON 369266960, e-mail: [email protected],
 2. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Boyfriend.pl pod indywidualnym loginem i zabezpieczone hasłem konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie,
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wraz z Polityką prywatności i Polityką Cookies stanowiącymi załącznik do Regulaminu, który reguluje zasady działania Serwisu,
 4. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Użytkownika,
 5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem URL www.boyfriend.pl wraz z aplikacjami dedykowanymi dostępnymi na urządzenia z systemem operacyjnym IOS oraz Android,
 6. Treści – wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności treści pisemne, graficzne, multimedialne, oprogramowanie, a także oceny i komentarze,
 7. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Użytkownikiem, a Boyfriend.pl, zawartą na podstawie akceptacji Regulaminu,
 8. Usługi Serwisu – usługi świadczone przez Boyfriend.pl przy pomocy Serwisu na rzecz Użytkowników,
 9. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, będąc zalogowaną na swoim Koncie, która za pośrednictwem Konta może sporządzać swoją listę wydarzeń, zapisywać się na wydarzenia, otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach,
 10. Korzystanie z Serwisu
 11. Boyfriend.pl jest Serwisem, który powstał w celu stworzenia wirtualnej przestrzeni do wymiany informacji o Użytkownikach oraz nawiązywania znajomości między Użytkownikami.
 12. Dostęp do Serwisu posiadają jedynie zarejestrowani Użytkownicy.
 13. Użytkowanie serwisu jest bezpłatne, jednak Boyfriend.pl zastrzega sobie możliwość uruchomienia w ramach Serwisu również usług odpłatnych.
 14. Boyfriend.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi za pomocą wiadomości e-mail informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz informacji o charakterze technicznym, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności nie wprowadzać do Serwisu Treści:
 16. powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 17. zawierających wirusy komputerowe, czy inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Serwisu,
 18. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM),
 19. które naruszają lub mogą naruszyć prawa Serwisu, Użytkowników lub innych osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej, czy dobra osobiste),
 20. obraźliwych, które stanowią lub mogą być uznane groźby skierowane wobec innych osób, lub Treści zawierające słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
 21. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących hazard lub zachowania niebezpieczne),
 22. niewymienionych powyżej, a posiadających lub mogących posiadać bezprawny charakter.
 23. Boyfriend.pl monitoruje Serwis w celu usuwania z niego Treści sprzecznych z prawem i Regulaminem. Jeśli zauważysz takie Treści zgłoś je jak najszybciej Boyfriend.pl.
 24. Wymagania techniczne
 25. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps), oraz przeglądarki internetowej.
 26. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 27. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem) celem skorzystania z Usług Serwisu, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 28. Rejestracja
 29. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie.
 30. Podczas procesu Rejestracji należy podać: adres e-mail i hasło, za pomocą których Użytkownik będzie mógł uzyskiwać dostęp do swojego Konta, oraz imię, nazwisko i datę urodzenia Użytkownika.
 31. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 rok życia.
 32. Rejestracja może nastąpić także poprzez połączenie konta na portalu Facebook przy pomocy odpowiednio usługi Facebook Connect lub innego portalu umożliwiającego weryfikację Użytkownika, którego wtyczka jest dostępna w Serwisie. W sytuacji takiej postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki usługi Facebook Connect lub odpowiedniej.
 33. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu adresu e-mail i hasła lub poprzez wykorzystanie funkcji Facebook Connect będąc zalogowanym w portalu Facebook.
 34. Konto nie może być przekazane innej osobie.
 35. Zawarcie Umowy, prawo odstąpienia i usunięcie Konta.
 36. Po zakończeniu Rejestracji, na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywujący Konto. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący dochodzi do zawarcia Umowy.
 37. W przypadku Rejestracji z wykorzystaniem usługi Facebook Connect lub innego portalu umożliwiającego weryfikację, Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany, a do zawarcia Umowy dochodzi w chwili pierwszego logowania.
 38. Użytkownik może odstąpić od Umowy w każdej chwili z jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od Umowy, Użytkownik może samodzielnie usunąć swojego Konto lub poinformować Boyfriend.pl o żądaniu jego usunięcia.
 39. Umowa zostaje zawarta na czas posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta.
 40. Boyfriend.pl może rozwiązać Umowę w każdej chwili, jeżeli Użytkownik narusza prawo lub postanowienia Regulaminu. Likwidacja Konta przez Boyfriend.pl może nastąpić po przesłaniu Użytkownikowi na podany przez niego w procesie Rejestracji adres e-mail ostrzeżenia o możliwości likwidacji Konta w określonym terminie w przypadku niezaprzestania działalności niezgodnej z prawem lub Regulaminem.
 41. Usługa Premium zostaje aktywowana po upływie 14 dni, w których Użytkownik ma możliwość odstąpienia od Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik zażąda niezwłocznego rozpoczęcia wykonywania Usługi Premium w przypadku odstąpienia od Umowy na mocy art. 38 p. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta z nie przysługuje mu zwrot środków za niewykorzystany okres rozrachunkowy.
 42. Bezpłatne Usługi Serwisu
 43. W ramach usługi utrzymania Konta w Serwisie Użytkownik może wprowadzić w panelu Użytkownika dodatkowe dane osobowe, wykraczające poza dane niezbędne do rejestracji.
 44. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swoich danych w celach uzyskiwania i zamieszczania informacji, które mogą zwiększyć atrakcyjność profilu Użytkownika, a w szczególności zdjęć, informacji o orientacji seksualnej, zainteresowaniach i preferowanym typie osób, z którymi Użytkownik chciałaby nawiązać relację.
 45. W Serwisie publikowane są również informacje marketingowe dotyczące usług i produktów partnerów Serwisu.
 46. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom przeglądanie profili innych Użytkowników. Profile Użytkowników nie są dostępne z poziomu wyszukiwarek internetowych.
 47. Boyfriend.pl oferuje Użytkownikom w szczególności następujące usługi:
 48. zapewnienie miejsca w Serwisie w celu publikowania przez Użytkowników Treści w obrębie Konta Użytkownika,
 49. zapewnienie narzędzi pozwalających przesyłanie wiadomości innym Użytkownikom do limitu 20 dziennie,
 50. usługę „Hot or Not” umożliwiającą przyznawanie oceny zdjęciom Użytkowników,
 51. usługę Dopasowania Użytkowników, opartą o udostępnienie faktu, iż dwóch Użytkowników wzajemnie polubiło swoje Konta.
 52. Uczestniczenie w grupach tematycznych.
 53. Usługa Premium
 54. Boyfriend.pl umożliwia Użytkownikom skorzystanie z odpłatnej Usługi Premium.
 55. Użytkownik może zakupić Usługę Premium na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
 56. Płatność za usługę odbywa się z góry za cały okres rozliczeniowy.
 57. Wysokość ceny za Usługę Premium określa cennik.
 58. W ramach Usługi Premium Boyfriend.pl oferuje Użytkownikom następujące usługi:
 59. Procedura zgłoszenia naruszeń
 60. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek Treści zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie naruszają prawo, w szczególności prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich albo też sprzeczne są z Regulaminem, każdy Użytkownik zobowiązany dokonać zgłoszenia tego faktu do Boyfriend.pl.
 61. Po otrzymaniu takiej wiadomości Boyfriend.pl ocenia jej wiarygodność i podejmuje działania w postaci usunięcia Treści, wysłania ostrzeżenia do naruszającego prawo lub Regulamin Użytkownika lub usunięcia należącego do niego Konta.
 62. Postępowanie reklamacyjne
 63. W razie niezadowalającej jakości Usług Serwisu świadczonych przez Boyfriend.pl, bądź też niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań, Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie reklamacji.
 64. Reklamacje zgłasza się, wysyłając e-mail na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja” lub podobne.
 65. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 66. Reklamacje rozpatrywane są przez Boyfriend.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 67. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego jest warunkiem dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową przed właściwym Sądem powszechnym (właściwym miejscowo dla siedziby Użytkownika).
 68. Boyfriend.pl zachęca do skorzystania z metod alternatywnego rozwiązywania sporów, a w zwłaszcza do skorzystania w tym celu z platformy online stworzonej do rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 69. Zmiana regulaminu
 70. Boyfriend.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
 71. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez wiadomość systemową ujawnioną przy jego pierwszym logowaniu do Serwisu, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 72. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Boyfriend.pl
 73. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 3, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, iż zmiany Regulaminu zostały przez Użytkownika zaakceptowane i po upływie tego terminu stają się dla niego wiążące.
 74. Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2022