Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności jest załącznikiem do Regulaminu. Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w taki sam sposób, jak w Regulaminie.

Boyfriend.lgbt szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Boyfriend.pl zapewnia, że jego pracownicy i podwykonawcy usług zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

W jakim celu Serwis przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z Serwisem wykorzystywane są jedynie do świadczenia usług określonych w Regulaminie i zamówionych przez Użytkownika, a także do kontaktu z Serwisem na życzenie Użytkownika.

Kto ma dostęp do danych Użytkownika?

Administratorem danych osobowych jest DӀGӀTAL Іndustries sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Generała Józefa Dwernickiego 6/4, 31-530 posługujący się numerem NIP 675-163-32-75, REGON 369266960, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713650.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach tych danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).

Użytkownik posiada również prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta;
 3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania (również poprzez profilowanie) danych osobowych, opartego na realizowanym przez Boyfriend.pl lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

 1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości kwestionowanych danych;
 2. przetwarzanie jest, zdaniem Użytkownika, niezgodne z prawem, a sprzeciwia się on usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy występujące po stronie Boyfriend.pl prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Użytkownika.

Jeżeli doszło do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Boyfriend.pl powstrzyma się od przetwarzania danych Użytkownika bez jego zgody, za wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Boyfriend.pl powstrzyma się od przetwarzania danych osobowych Użytkownika na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Boyfriend.pl, jak również posiada prawo przesłania przedmiotowych danych innemu administratorowi bez przeszkód po stronie Boyfriend.pl, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Boyfriend.pl na żądanie Użytkownika jest zobowiązany do przesłania danych Użytkownika bezpośrednio do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe).

Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane osobowe zbiera Boyfriend.pl?

W celu realizacja usług określonych w Regulaminie, Boyfriend.pl zbiera następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

W celu kontaktu ze Boyfriend.pl są to najczęściej:

 • imię i nazwisko,
 • adres email,
 • numer telefonu.

Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane na podstawie Regulaminu i w zakresie, podanym przez niego podczas tworzenia konta.

Jak długo są przechowywane dane osobowe?

Boyfriend.pl przechowuje dane osobowe od momentu rejestracji konta Użytkownika lub rozpoczęcia korzystania z innych Usług aż do momentu rezygnacji z tych usług. Po wysłaniu maila z żądaniem usunięcia Konta lub zgłoszenia żądania zaprzestania świadczenia pozostałych usług trwałe usunięcie danych z serwerów należących do Boyfriend.pl może zająć do 7 dni roboczych.

Przechowywanie danych przez okres dłuższy niż wskazany wyżej następuje wyłącznie w celu realizacji przez Boyfriend.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych w stosunku do Użytkowników, którzy korzystali z usług płatnych oraz w celu obrony interesów Boyfriend.pl związanych np. z reklamacjami.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników przekazujemy wyłącznie firmom, które świadczą usługi umożliwiające poprawne działanie Boyfriend.pl. Są to:

 • OVH Sp. z o. o. ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, NIP: 899-25-20-556
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • “Tpay”

Pliki Cookies oraz Logi serwera

W celu ułatwienia korzystania z Boyfriend.pl oraz monitorowania sposobu korzystania z niego, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw „Cookies” – informacje zapisywane przez serwer Boyfriend.pl, operatora hostingowego OVH Sp. z o. o., na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika.

Boyfriend.pl wykorzystuje trzy typy plików Cookies:

 • Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • Stałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez Użytkownika;
 • Local storage - przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony lub nieokreślony albo do ich usunięcia przez Użytkownika;

Technologia Cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania danych osobowych o osobach odwiedzających Boyfriend.pl.

Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania Cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu strony internetowej Boyfriend.pl. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania ze Boyfriend.pl, w celu poprawy jej zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie hasła i loginu;
 • personalizacji materiałów reklamowych;
 • generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Boyfriend.pl oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzających Boyfriend.pl. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.

Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.